Bestemmingsplan Tuikwerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 31:

Algemene aanduidingsregels

 

31.1

 

Geluidzone - Industrie

 

31.1.1

Bouwregels

 

Voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone – industrie’ geldt de volgende regel:

-                 een op grond van de basisbestemming toelaatbaar geluidgevoelig gebouw, of uitbreiding daarvan, mag slechts worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein op de gevel van dit geluidgevoelig gebouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.

 

31.1.2

Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik, strijdig met deze aanduiding, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

-                 het gebruik van niet-geluidgevoelige gronden en bouwwerken als geluidgevoelig object.  

 

31.2

 

Vrijwaringszone - Vaarweg

 

Ter plaatse van de aanduiding ‘Vrijwaringszone - Vaarweg’ geldt de volgende regel:

-                 een op grond van de basisbestemming toelaatbaar gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, mag slechts worden gebouwd indien uit onderzoek is gebleken dat het gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, geen nadelige invloed heeft op de scheepvaart op de aangrenzende waterweg.

 

naar boven