Bestemmingsplan Tuikwerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 4:

Bedrijf - Nutsvoorziening

 

4.1

 

Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van het openbaar nut, zoals gebouwen ten behoeve van de energievoorziening en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen, niet zijnde geluidszoneringsplichtige, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;

 

met de daarbijbehorende:

b.              groenvoorzieningen;

c.              verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

d.              water.

 

In de bestemming zijn niet begrepen:

-                 seksinrichtingen.

 

4.2

 

Bouwregels

 

4.2.1

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a.              de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b.              de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 meter.

 

4.2.2

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

-          de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten niet meer dan 5 m bedraagt.

 

4.3

Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van een verantwoorde stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing, nadere eisen stellen aan de plaats, de aard en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

naar boven