Bestemmingsplan Tuikwerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 5:

Detailhandel - Tuincentrum

 

5.1

 

Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Detailhandel - Tuincentrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              een tuincentrum;

b.              ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ een bedrijfswoning met aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten behoeve van een bedrijfswoning.

 

met daaraan ondergeschikt:

c.              parkeervoorzieningen;

d.              groenvoorzieningen en water;

e.              verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

f.                openbare nutsvoorzieningen.

g.              bouwwerken, geen gebouw zijnde.

 

In deze bestemming is niet inbegrepen:

-                 seksinrichtingen;

 

5.2

 

Bouwregels

 

5.2.1

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a.              een gebouw zal binnen een op de verbeelding weergegeven bouwvlak worden gebouwd;

b.              de bouw- en goothoogte bedragen niet meer dan de op de verbeelding weergegeven goot- en bouwhoogte, dan wel de bestaande bouw- en goothoogte indien deze meer bedragen;

c.              de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt niet minder dan 3 m, dan wel de bestaande afstand indien deze minder bedraagt.

 

5.2.2

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

a.              een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd binnen een op de verbeelding weergegeven bouwvlak ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;

b.              het bruto bebouwde vloeroppervlak van de bedrijfswoning bedraagt niet meer dan 150 m2, dan wel niet meer dan het bestaande bebouwde vloeroppervlak indien deze meer bedraagt;

c.              de goot- en bouwhoogte bedraagt niet meer dan de op de verbeelding weergegeven goot- en bouwhoogte, dan wel niet meer dan de goot- en/of bouwhoogte van het bestaande gebouw indien deze meer bedraagt;

d.              het bebouwingspercentage bedraagt niet meer dan 50% van het bouwperceel, dan wel niet meer dan de bestaande bebouwingspercentage indien deze meer bedraagt;

e.              de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt niet minder dan 3 m, dan wel de bestaande afstand indien deze minder bedraagt.

 

5.2.3

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.              de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten niet meer dan 6 m bedraagt.

b.              de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de naar de weg gekeerde bouwgrens ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;

c.              in afwijking van het bepaalde onder b, zijn bestaande afwijkingen toegestaan.

 

5.3

Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

-                 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

-                 het straat- en bebouwingsbeeld;

-                 de verkeersveiligheid;

 

nadere eisen stellen aan:

a.              de plaats van gebouwen in die zin dat de gebouwen in de naar de weg gekeerde bouwgrens moeten worden gebouwd;

b.              de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

5.4

Specifieke gebruiksregels

 

Tot een strijdig gebruik met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.              het gebruik van bijgebouwen voor bewoning;

b.              het gebruik van de gronden voor opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens deze bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

c.              het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;

d.              het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

 

naar boven