Bestemmingsplan Tuikwerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 6:

Groen

 

6.1

 

Bestemmingsomschrijving

                                                     

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              groenvoorzieningen;

b.              een jongeren ontmoetingsplek, ter plaatse van de aanduiding ‘jongeren ontmoetingsplek’;

c.              speelvoorzieningen;

d.              water;

e.              fiets- en voetpaden en ontsluiting voor woningen;

 

met daaraan ondergeschikt:

f.                openbare nutsvoorzieningen;

g.              met de daarbijbehorende:

h.              bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

In de bestemming zijn niet begrepen:

-                 seksinrichtingen.

 

6.2

Bouwregels

 

6.2.1

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 

a.              Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:

1.                             ter plaatse van de aanduiding ‘jongeren ontmoetingsplek’ gebouwen zijn toegestaan ten behoeve van een jongeren ontmoetingsplek;

2.                             gebouwen ten behoeve van het openbare nut zijn toegestaan tot een maximum van 30 m3;

b.              De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen.

 

6.2.2

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

-                 de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen; met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten niet meer dan 5 m bedraagt.

 

6.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

-                      de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

-                      het straat- en bebouwingsbeeld;

-                      de verkeersveiligheid;

 

nadere eisen stellen aan de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de woonsituatie en de gebruiks­mo­gelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

6.4

Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.              het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;

b.              het gebruik van gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatieve doeleinden;

c.              het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden of detailhandel.

 

naar boven