Bestemmingsplan Tuikwerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 7:

Horeca - Frietkraam

 

7.1

 

Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Horeca - Frietkraam’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              Horeca in de vorm van een frietkraam;

 

Met daaraan ondergeschikt:

b.              fiets- en voetpaden;

c.              parkeer- en groenvoorzieningen;

 

In de bestemming zijn niet begrepen:

-                 seksinrichtingen.

 

7.2

Bouwregels

 

7.2.1

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a.              de gebouwen mogen uitsluitend binnen een op de verbeelding weergegeven bouwvlak worden gebouwd;

b.              de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3,50 m

 

7.2.2

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt.

 

7.4

Specifieke gebruiksregels

 

Tot een strijdig gebruik met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.              het gebruik van gebouwen voor bewoning;

b.              het gebruik van de gronden voor opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens deze bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

c.              het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;

d.              het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken dan wel te laten gebruiken in strijd met de in lid 7.1 gegeven bestemmingsomschrijving.

 

Gebruik gronden en gebouwen tbv een sexinrichting

 

naar boven naar boven