Bestemmingsplan Tuikwerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 26:

Leiding - Gas (dubbelbestemming)

 

26.1

Bestemmingsomschrijving

 

 

 

De op de plankaart met 'Leiding - Gas' aangegeven gronden zijn mede bestemd voor de aanleg en de instandhouding van een ondergrondse hoge druk hoofdaardgastransportleiding in het plangebied.

 

 

26.2

Bouwregels

 

 

26.2.1

In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

 

 

26.2.2

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

 

26.2.3

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

-                 de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen.

 

 

26.3

Ontheffing van de bouwregels

 

 

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

a.              het bepaalde in lid 26.2.1 en lid 26.2.2 en toestaan dat de in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen genoemde gebouwen worden gebouwd, mits uit vooraf ingewonnen advies bij de betreffende leidingbeheerder is gebleken dat hiertegen uit oogpunt van doelmatig leidingbeheer geen bezwaar bestaat;

b.              het bepaalde in lid 26.2.1 en lid 26.2.3 en toestaan dat de in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits uit vooraf ingewonnen advies bij de betreffende leidingbeheerder is gebleken dat hiertegen uit oogpunt van doelmatig leidingbeheer geen bezwaar bestaat.

 

26.4

Specifieke gebruiksregel

 

 

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

-                 Het gebruik van de gronden ten behoeve van de permanente opslag van goederen.

 

 

26.5

Aanlegvergunning

 

 

26.5.1

Het is verboden op of in de als Leiding Gas bestemde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a.              Het aanbrengen van een gesloten wegdek;

b.              het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;

c.              Het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;

d.              Het aanbrengen van diepwortelende beplanting;

e.              Het aanbrengen van een gesloten wegdek;

f.                Het permanent opslaan van goederen.

 

 

 

 

 

 

 

 

26.5.2

Het in lid 26.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die het normale onderhoud betreffen, of die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan.

 

 

26.5.3

De aanlegvergunning kan slechts worden verleend mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

 

naar boven