Bestemmingsplan Tuikwerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 10:

Sport

 

10.1

 

Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              sportvelden;

b.              ter plaatse van de aanduiding ‘zend- en ontvangstinstallatie’ een antennemast ten behoeve van de telecommunicatie;

 

met de daarbij behorende:

c.              gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van sportvoorzieningen sanitaire voorzieningen, kantines, kleedruimtes en onderhoud en beheer;

d.              bouwwerken geen gebouwen zijnde;

e.              verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

f.                parkeervoorzieningen;

g.              speelvoorzieningen;

h.              groenvoorzieningen en water.

 

In de bestemming zijn niet begrepen:

-         seksinrichtingen.

 

10.2

Bouwregels

10.2.1

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a.       de gebouwen, waaronder overkappingen, dienen binnen het op de verbeelding weergegeven bouwvlak te worden gebouwd;

b.       de bouwhoogte bedraagt niet meer dan de op de verbeelding weergegeven bouwhoogte, dan wel niet meer dan de bouwhoogte van het bestaande gebouw indien deze meer bedraagt.

 

10.2.2

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat:

a.       de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 15 meter;

b.       ter plaatse van de aanduiding ‘zend- en ontvangstinstallatie’ een antennemast mag worden opgericht tot een maximale bouwhoogte van 30 m;

c.       de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen; met dien verstande dat:

1.  de bouwhoogte van vlagge-, en reclamemasten niet meer dan 5 m bedraagt;

2.  de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 15 meter bedraagt.

 

10.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

-                 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

-                 het straat- en bebouwingsbeeld;

-                 de verkeersveiligheid;

 

nadere eisen stellen aan de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de woonsituatie en de gebruiks­mo­gelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

10.4

Specifieke gebruiksregels

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.              het opslaan van mest, landbouwproducten, (bouw)materialen, stoffen, producten, machines voer- en vaartuigen anders dan ten behoeve van het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen;

b.              het gebruik van gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatieve doeleinden;

c.              het gebruik van gebouwen voor bewoning;

d.              het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, niet zijnde ondergeschikte detailhandel;

e.              het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca, anders dan ondergeschikte horeca behorend bij de sportvoorzieningen.

 

naar boven