Bestemmingsplan Tuikwerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 13:

Verkeer - Verblijfsgebied

 

13.1

 

Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              wegen met een functie voor intern en doorgaand verkeer;

b.              fiets- en voetpaden;

c.              parkeer- en groenvoorzieningen;

d.              openbare nutsvoorzieningen;

e.              bergingen

 

met dien verstande dat:

f.                behoudens verbeteringen met het oog op de verkeersveiligheid en/of vermindering van geluidsoverlast het wegprofiel wat betreft de ligging, de breedte van rijbanen en het aantal rijstroken blijft gehandhaafd;

g.              in de bestemming zijn de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen zoals bermbeplanting, bushaltes en dergelijk begrepen.

 

In de bestemming zijn niet begrepen:

-                 seksinrichtingen.

 

13.2

Bouwregels

 

13.2.1

a.              Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden gebouwd, met dien verstande dat gebouwen ten behoeve van het openbare nut zijn toegestaan tot een maximum van 30 m;

b.              De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen.

 

13.2.2

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte, anders dan voor bouwwerken rechtstreeks ten dienste van geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, niet meer dan 3 m bedraagt.

 

13.2.3

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, rechtstreeks ten dienste van geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt. 

 

13.3

Ontheffing van de bouwregels

 

Het bepaalde in lid 13.2.2 en toestaan dat de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot 15 m, mits:

a.              geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b.              deze wijziging voor reclamemasten tot ten hoogste 6 m zal worden toegepast.

 

13.4

Specifieke gebruiksregels

 

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken dan wel te laten gebruiken in strijd met de in lid 13.1 gegeven bestemmingsomschrijving.

 

naar boven