Bestemmingsplan Tuikwerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 14:

Water

 

14.1

Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              water en oeverstroken;

b.              waterhuishouding;

c.              het behoud en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden en de recreatievaart;

 

met de daarbijbehorende:

d.              voorzieningen ten behoeve van de bediening van kunstwerken;

e.              voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

f.                groenvoorzieningen;

g.              bruggen en dammen;

h.              openbare nutsvoorzieningen;

i.                ter plaatse van de aanduiding ‘steigers’ steigers.

 

In de bestemming zijn niet begrepen:

-                 ligplaatsen voor woonschepen;

-                 seksinrichtingen.

 

14.2

Bouwregels

 

14.2.1

Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden gebouwd.

 

14.2.2

Het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde is, anders dan bouwwerken rechtstreeks ten dienste van het afmeren, geleiding en regeling van het vaarverkeer, niet toegestaan, met dien verstande dat het bouwen van steigers enkel is toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘steiger’.

 

14.3

Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van een verantwoorde stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing, nadere eisen stellen aan de plaats, de aard en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

14.4

Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat de aanduiding ‘steiger’ op de verbeelding wordt aangebracht, met dien verstande dat rekening wordt gehouden met:

a.              de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

b.              een voldoende doorvaart ter plaatse;

 

naar boven