Bestemmingsplan Tuikwerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 15:

Water - Vaarweg

 

15.1

Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Water - Vaarweg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              water en oeverstroken;

b.              waterhuishouding;

c.              het behoud en ontwikkeling van beroepsvaart;

 

met de daarbijbehorende:

d.              voorzieningen ten behoeve van de bediening van kunstwerken;

e.              voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

f.                groenvoorzieningen;

g.              bruggen en dammen;

h.              openbare nutsvoorzieningen;

 

In de bestemming zijn niet begrepen:

-                 ligplaatsen voor woonschepen;

-                 seksinrichtingen.

 

15.2

Bouwregels

 

15.2.1

Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden gebouwd.

 

15.2.2

Het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is anders dan bouwwerken rechtstreeks ten dienste van het afmeren, geleiding en regeling van het vaarverkeer niet toegestaan, met dien verstande dat het bouwen van steigers is niet toegestaan.

 

15.3

Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van een verantwoorde stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing, nadere eisen stellen aan de plaats, de aard en de afmetingen van de bebouwing, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

naar boven