Bestemmingsplan Krewerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 25:

Algemene wijzigingsregels

 

 

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het plan wijzigen in dié zin dat:

a.              de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;

b.              de bestemmingsregels en toestaan dat ten behoeve van de aanleg van rijwielpaden de onderlinge begrenzing van bestemmingen in geringe mate wordt aangepast;

c.              de bestemmingen ‘Wonen - 1A’, ‘Wonen - 1B’, ‘Wonen - 1C, ‘Wonen - 2A’, ‘Wonen - 2B’; ‘Wonen - 2C’, onderling worden gewijzigd, mits:

1.              de te bouwen woningen in overeenstemming zijn met het, op het mo­ment van wijziging, vigerende gemeentelijk en provinciaal woning­bouwbeleid;

2.              er voldoende parkeergelegenheden in de directe omgeving aanwe­zig zijn;

3.              de woningen op een adequate wijze worden ontsloten;

4.              geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkun­dige uitgangspunten van het gebied, waarbij met name rekening wordt gehouden met de structuur en het karakter van de omgeving en de oppervlakte, de ligging en de afmetingen van de gebouwen op de aangrenzende bouwpercelen;

5.              de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.

 

 

 

naar boven