Bestemmingsplan Krewerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 20:

Waarde - Archeologie 3

 

20.1

 

Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Waarde - Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van archeologische waarden.

 

20.2

Bouwregels

Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, waarbij de bodem dieper dan 0,40 m wordt geroerd, met uitzondering van:

a.              bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte met ten hoogste 100 wordt uitgebreid;

b.              bouwwerken ten behoeve van archeologisch onderzoek en bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 100 ten behoeve van andere daar voorkomende bestemming(en).

 

20.3

Ontheffing van de bouwregels

 

20.3.1

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 20.2, mits:

a.              op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;

b.              op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad, of;

c.              één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:

1.              een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

2.              een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen;

3.              een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

 

20.3.2

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de ontheffing voorwaarden te verbinden, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

 

20.4

Aanlegvergunning

 

20.4.1

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, uit te voeren:

a.              het ontgronden, afgraven, egaliseren of ophogen van gronden over een totaal aaneengesloten oppervlakte groter dan 100 , waarbij in acht wordt genomen de oppervlakte welke reeds eerder door voornoemde werken is bewerkt;

b.              het mengen, diepploegen of ontginnen van gronden over een oppervlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 0,40 m;

c.              het graven, uitbaggeren of dempen van watergangen;

d.              het aanbrengen van systematische drainage in agrarische percelen dieper dan 0,40 m;

e.              het graven van sleuven breder dan 0,50 m en dieper dan 1 m ten behoeve van het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen en drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;

f.                het permanent verlagen van het waterpeil.

 

20.4.2

Het in lid 20.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

a.              het normale onderhoud betreffen;

b.              reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;

c.              mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning.

 

20.4.3

De in lid 20.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:

a.              op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b.              op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad;

c.              één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:

1.              een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;

2.              een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen;

3.              een verplichting de bouw van een bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

 

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de aanlegvergunning voorwaarden te verbinden, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

 

naar boven