Bestemmingsplan Krewerd

 

Naar vorige

Plangegevens

Toelichting

Planregels

Print deze pagina

Naar volgende

 

 

Artikel 10:

Water

 

10.1

Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              water en oeverstroken;

b.              waterhuishouding;

 

met de daarbij behorende:

c.              voorzieningen ten behoeve van de bediening van kunstwerken;

d.              voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

e.              groenvoorzieningen;

f.                bruggen en dammen;

g.              steigers;

h.              openbare nutsvoorzieningen.

 

In de bestemming zijn geen ligplaatsen voor woonschepen begrepen.

 

10.2

Bouwregels

 

10.2.1

Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden gebouwd.

 

10.2.2

Het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is anders dan bouwwerken rechtstreeks ten dienste van het afmeren, geleiding en regeling van het vaarverkeer niet toegestaan. De oppervlakte van een steiger mag maximaal 6 bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is.

 

naar boven